top of page

​sin

tsiann

tsiok

hok

快來這裡學習福建拼音及變調規則:

Learn the Hokkien spelling system and its tone sandhi rules here:

年年有餘

nî-nî iú-û

五福臨門

ngóo-hok lîm-muî

風調雨順

hong-tiâu ú-sūn

闔家團圓

ha̍p-ka thuân-înn

招財進寶

tsiau-tsâi tsìn-pó

國泰民安

kok-thài bîn-an

身體健康

sin-thé kiān-khong

步步高升

pōo-pōo ko-seng

財源滾滾

tsâi-guân kún-kún

新正如意

sin-tsiann jû-ì

新年快樂

sin-nî khuài-lo̍k

生理興旺

seng-lí heng-ōng

開市大吉

khai-tshī tāi-kiat

大吉大利

tāi-kiat tāi-lī

萬事如意

bān-sū jû-ì

如意吉祥

jû-ì kiat-siâng

若有疑問可填以下表格聯絡我們。

Drop us a line if you have any questions.

Background image by Freepik

bottom of page