top of page

用十分鐘

學讀學寫福建文

​這面下載點聲較長,請等一慢且久

​用Google Chrome瀏覽第一好

福建文會使用兩項字寫:

1. 唐人字

2. 羅馬字

​因為官方無承認,福建(閩南)白話文佮其他白話文,比論講北方白話文(中文)、廣府白話文(粵文)等等因為少用,用字無統一。原因是朝廷無承認各地兮白話文,干焦承認文言文(古文)。

 

北方白話文佇1920112日(五四運動時代)取代了文言文成為中國兮官方文字,所以大量以北方白話文出版兮學堂課本大量出現,北方白話文兮用字徦開始統一。[1] 台灣政府為了予福建白話文字較緊統一,佇2009年兮時抾拾出700個《閩南語推薦用字》。

 

世界上第一老用福建文寫兮冊《荔鏡記》佇1566年重刊。這本冊出版日期阿捳閣較久。[2]

​請看下底兮視頻了解較濟東亞各地白話文兮歷史:

Samuel Dyer1827年對英國搬來庇能蹛。學好勢福建話過後佇馬六甲英華書院出版了頭一本庇能漳州腔福建話詞典。
 
1835年起,Dyer佮《中國叢報》兮編輯佮讀者開始參詳一套會使用來拼寫到了中國語言兮拼音方案,奠定了這套拼音系統兮基礎。

Samuel Dyer佮伊兮朋友John Stronach1843年佇新加坡著用這套拼音系統共古早希臘寓言故事《Aesop》翻譯做福建話佮潮州話版本,是歷史上頭一个完全以羅馬字來拼寫兮漢語翻譯文學。[3]
 
過後這个系統直直轉變,後來人叫做「白話字」。台灣政府佇
2006年修訂、過撨用來拼寫無像腔兮閩南語,改名做「台灣閩南語羅馬字拼音」,簡稱「台羅」。

​聲母

錄音佮到了資料需要用電腦徦看會著

​韻

大部分兮字母呠綴馬來語兮發音,除了下底這 5 點:

1. ts- 是漢語拼音兮 z- 佮 j-;tsh- 是漢語拼音兮 c- 佮 q-

2. -o- 用來發福建話「哥」兮音;-oo- 共喙開較大來發福建話「姑」兮音

3. -e- 用佇福建話兮「矮」;-ee- 共喙開闊淡薄,用來發北馬漳州腔兮「假」

4. -nn 用來標鼻音,像共:圓 (inn),敢 (kann),三 (sann)

5. -h 是嚨喉塞音;-k 是舌尾塞音

練習分辨 -h 和 -k 兮精差

請細膩聽錄音

八人 (peh-lâng)

逼人 (pek-lâng)

拍人 (phah-lâng)

曝衫 (pha̍k-sann)

肉粽 (bah-tsàng)

目睭 (ba̍k-tsiu)

踅​踅 (se̍h-se̍h)

熟熟 (se̍k-se̍k)

路狹 (lōo-e̍h)

淙浴 (tsâng-ek)

錄音佮到了資料需要用電腦徦看會著

聲調

這款背讀原則來自傳統韻書,像共泉州兮《彙音妙悟》、漳州兮《雅俗通十五音》等等。佇華語閣未作為教學媒介語以前,學堂是用這種方法教福建話兮聲調兮。

有兮所在兮閩南話有完全八个聲調,像共:福建泉州、台灣老鹿港腔、廣東潮州。

台灣通行腔兮第二聲佮第六聲已經合做伙,干焦有七个聲調;馬來西亞庇能通行腔兮第二聲佮第六聲合做伙、第三聲佮第七聲合做伙,干焦有六个聲調。[4]

福建泉州

​廣東普寧

​台灣通行腔

馬來西亞庇能通行腔

變調規則

由兩个抑是較濟字組成兮詞,除了第一尾一个以外,到了頭前兮字呠著按下底兮邏法變調。

  5 7  3  2  1  7  

⚠️ 有兮人將第三聲直頭變做第一聲

  4  8  

練習分辨有變調佮無變調兮精差

請細膩聽錄音

單字原本聲調

​連貫變調之後

跤踏車 (kha-ta̍h-tshia)

百貨公司 (pah-huè kong-si)

牛肉粿條湯 (gû-bah kué-tiâu thng)

⚠️ 拼音文字只標本調,不標變調

錄音佮到了資料需要用電腦徦看會著

​按怎用電腦拍福建文?

步驟:

1. 安裝「信望愛」輸入法

2. 揀「Taigi-Hakka IME

3. 揀「Edit Tâi-gí User Phrases

4. 下載馬來西亞北部兮詞

5. 將攏總字眼抄入這爿了揤「Save

Tips

1. 到Preferences去換輸入文字

2. 揤空格揀字

3. 揤SHIFT+號頭輸入括弧內兮字體

步驟:

1. 安裝「信望愛」輸入法

2. Taigi - FHL Taigi-Hakka IME

3. 揤「設定 (Settings)」

4. 揤「編輯台語自訂詞庫」

5. 下載馬來西亞北部兮詞

6. 將攏總字眼抄入這爿了揤「File > Save

貼士:

1. 到Settings去換輸入文字

2. 揤空格揀字

3. 揤SHIFT+號頭輸入括弧內兮字體

歡迎下載佮印下底兮兮字表方便隨時參考。

庇能福建話拼音

抑是下載台灣教育部發行兮規本拼音手冊。

參考:

[1] CulpR2008,〈Teaching Baihua: Textbook Publishing and the Production of Vernacular Language and a New Literary Canon in Early Twentieth-Century China〉《Twentieth-Century China34(1),Johns Hopkins University Press,頁18-31

[2KlöterH.2005,《Written Taiwanese》,Wiesbaden: Harrassowitz Verlag,頁60

[3] DeFrancis, J.,1972,《Nationalism and Language Reform in China》,New York: Octagon Books,頁20

[4] 莊淨婷,張月琴,謝豐帆,2013,〈Complete and not-so-complete tonal neutralization in Penang Hokkien〉《International Conference on Phonetics of the Languages in China研討會論文集》,頁54-57

bottom of page