top of page

按怎欲

保惜福建話

保留無像語言

無像兮語言予咱

無像角度看世界

last week

this week

next week

英語兮時間線是橫兮

​頂禮拜

這禮拜

​下禮拜

福建話兮時間線是直兮

最近20年,心理學家佮語言學家研究了26種包含世界上無像號款兮語言,顯示無像兮語言對人類兮認捌有影響。無像兮語言能予咱無像款兮想法佮啟發,予咱用無像款兮角度看世事,豐富咱兮視野。

若將桌頂畫做尪公仔戲人物

汝會將伊畫做丈夫抑是查某?

法國人會閣較傾向將桌頂畫做查某

「桌頂」佇法國話內面算做陰性詞

有兮所在兮福建話

sofa叫做「膨椅」(phòng-í)

講英語兮人

比講華語兮人

對性別閣較敏感

交椅

鹿

福建話予汝看著

伊人相像兮所在

環境愈多元 

生態愈有適應力

徦會愈興愈旺

語言著像共思想兮百寶箱,號款愈濟,愈會予咱無像角度看代誌,予咱無像看法。拍無一个語言著像共拍毋見了一个看世界兮角度。

語言是活牢兮歷史

 

囥佇語言內面兮是知識、民族兮來源佮民族之間來往兮歷史。佇語言之間兮相像佮精差,咱會看會出物件之間兮關係佮發展兮歷史。俗語佮民間故事會予咱了解著祖先兮觀點佮想法。

將中國南方語言兮語法共隔壁所在兮語言做比較,咱會看會出古早漢族佮東南亞民族,比論講壯侗族(舊冊叫做「越族」)捌做伙生活過。舊時越族用兮字眼閣會佇咱平常時講話兮時聽會著。

Substratum

名詞定語所在對調

雞母

人客

賓語間接賓語所在對調

動詞副詞所在對調

佇生物學界閣未認捌之前,

有兮語言已經對禽獸佮欉做物種分類。

這對科學來講真正重要。

 

這知識會因為有兮人放棄家己兮母語失傳去 。

生物學家認為民俗名稱、分類法對寶惜瀕臨絕種物種兮工課貢獻真大。

 

有兮語言詳細分別了物種之間兮關係,對自然界物種兮分別真正清楚細膩,顯示這民族對在地環境了解誠深入。

 

有兮知識會使佇稱呼、民間故事佮物種分類法揣會著。

參考:

[1] Crystal, D.2004,〈The twenty-first-century challenge: Documentation and revitalization〉,《The Language Revolution》,CambridgePolity Press

[2] Signe Byrge SørensenRune BagerThomas Stenderup(製作人),Janus BilleskovSigne Byrge Sørensen(導演)2005In Languages We Live - Voices of the World【影片】,丹麥:Final Cut Productions

[3] Crystal, D.2010,〈Language in the world〉,《The Cambridge Encyclopedia of Language》,CambridgeCambridge University Press

[4] Everett, C.2013,《Linguistic Relativity Evidence Across Languages and Cognitive Domains》,BerlinDe Gruyter Mouton

[5] Crystal, D.2000,〈Why should we care? Because we need diversity〉,《Language Death》,Cambridge, UKCambridge University Press

bottom of page